Ölüm və olum arasında yaşayanlar

Ölüm və olum arasında yaşayanlar

Oxunub:739


İbrahim İbrahimli

LETARGİYA YUXUSU…

Letargiya termini xəstəlik kimi “Encaphilitis Lethargica” diaqnozundan götürülübdür. Mənası baş beynin infeksiyası nəticəsində yaranan halsızlıq və hərəkətsizlik deməkdir. Ona el arasında kiçik ölüm deyirlər. Letargiya yuxusu insan bədəninin hərəkətsiz, süst vəziyyətdə olması, qıcıqlara cavab verməməsi, dəqiq müayinə zamanı belə üzə çıxmayan, bilinməyən həyat funksiyalarının tam itməsi ilə müşahidə olunan bir halıdır. Bu halda insanın dərisi solğunlaşır, bədəni soyuyur, sifət cizgiləri kəskinləşir, göz bəbəkləri işığa belə reaksiya verə bilmir və huşunu itirib naməlum müddətə yuxuya gedir. Bu yuxu qısa və uzun müddətli olur, bəzən illərlə davam edir, hətta iyirmi il belə sürür…

Toplum olaraq buna oxşar xəstəliyi biz yataqda yox, ayaqüstə keçiririk: əslində, ölümlə olum arasında yaşayırıq. Elmə məlum olmayan bu durum xəstəliyin ən ağır formasıdır: adam nə ölü kimi ölüdür, nə də diri kimi diridi, sadəzə hər şeyə laqeyid və biganədir.

Yeni-azad insan…

Oysa, insanın cəmiyyətdən, təbiətdən, hətta öz xislətindən və mahiyyətindən ayrı düşüb ətrafında baş verən bu və ya digər olaylara bunca laqeyid qalmasına, biganələşməsinə səbəb nədir?!

Bu sual zamanından və məkanından asılı olmayaraq həmişə aktual olub. XX əsri hər nə qədər “elmi-texniki inqilab”, “sürət və kosmos” əsri adlandırsalar da, unutmaq lazım deyil ki, məhz bu dövrdə bəşəriyyət özünün ən dəhşətli faciələrini- iki dünya müharibəsini, ayrı-ayrı xalqların soyqırımını, hətta kütləvi qırğın silahlarının insanların üzərində sınaqdan keçirilməsi kimi ağır olaylar yaşadı. Nə yazıq ki, insanlar maddi cəhətdən zənginləşib yüksəldikcə, ruhi-mənəvi cəhətdən yoxsullaşıb alçalırlar.

Məhz, bu illərdə Avropada mənəvi böhran o həddə gəlib çıxmışdı ki, çəmiyyətdə və onun ətrafında baş verən gerçəkliklərin yenidən dəyərləndirilməsi tələb olunurdu. Ədəbi-fəlsəfi elita böhrandan çıxmaq ücün yeni humanist dəyərlərlə çıxış etməyə başladı…Qüvvələr nisbəti fərqli idi: Bir tərəfdə dünyanı yenidən bölüşdürmək istəyən və tarixin ən böyük qətliamlarını törədən ideologiyalar və onun daşıyıcıları dayanırdı, digər tərəfdə isə yeni humanist dəyərlərlə çıxış edən, böyük və nəhəng yazarlar.

Ceyms Coysun, Frans Kafkanın, Uilyam Folknerin, Tomas Mannın, Tomas Vulfun, Alber Kamyunun, Semuel Bekketin, Jan Pol Sartrın, Nattalı Sarrotun və Virciniya Vulfun yaradıcılığı o zaman sanki bir təcrübə laborotoriyasıydı. Əsas hədəf isə “yeni-azad insan” formalaşdırıb mənəvi böhrandan çıxmaq idi… Ona görə də onların üzərində işlədikləri əsas xammal hansısa ideologiyalar deyildi, məhz insanın özü və onun psixologiyası idi. Sanki insanlığı və sivilizasiyanı yaratdıqları obrazların dəhşətli əzablarından keçirərək xilas etmək istəyirdilər.

Amma Hernes Hesse həmkarlarından fərqli olaraq insanın psixologiyasını deyil, onun ilkin təbiətini və bütövlükdə isə mahiyyətini dəyişmək istəyirdi. Çünki onun yaratdıqları bütölükdə yarıheyvan və yarıinsan idı. Hessenin yaradıçılıq “laboratoriyasında” yaranan insan əvvəlcə içindəki heyvanı öldürür, sonra öz mənini dirildir və yeni, azad insanı yaradırdı…

Bu mənada “Yalquzaq” romanı bütün zamanlar və məkanlar üçün əvəz olunmaz bir nümunədir. Çünki bu əsər yazıçının özünün də dediyi kimi insanı ölümə deyil, yaşamaq uğrunda mübarizəyə səsləyir: “Əlbəttə, mənim bu hekayətimi necə başa düşməyi əvvəlcədən oxucunun boynuna qoya bilmərəm və heç istəmirəm də. Qoy kim necə istəyir, elə də başa düşsün, nə lazımdırsa, onu da götürsün. Ancaq kaş onların çoxu görəydi ki, Yalquzağın hekayəsi xəstəlikdən, böhrandan danışsa da, insanı ölümə, fəlakətə deyil, sağlamlığa, dirçəlişə doğru səsləyir. Mənə görə insan bu həyatda ləyaqətli bir ömür yaşamaq üçün mütləq seçim etməlidir: ya haqsızlıqla barışıb kütlə qanunlarına uyğun ömür sürməli, ya ona qarşı mübarizə aparmalı, ya da tamamilə bir kənara çəkilib tərki dünya olmalıdır.”

Hər insanın içində bir canavar gizlənib..

Canavarlar təbiətdə yeganə canlı varlıqlardır ki, erkək dişiyə, yaxud da əksinə, dişi erkəyə, xəyanət etmir. Onlardan biri öldükdə dıgəri dəstədən ayrılır, ömrünün sonuna qədər tənha yaşayır və yalquzağa çevrilir.

Hernesin bu adı seçməsi təsadüfi deyil, uzun müddət Hindistanda хristianlığın yayılması ilə məşğul olan atası ona iki canavar haqqında bir hind pritçası danışmışdı və bu onun yaddaşında iz qoymuşdu. Deməli, dünya görmüş nurani bir hindlii öz nəvəsinə həyat həqiqətlərini belə anladır:

-Hər bir insanın içində sanki iki çanavar gizlənib və onların arasında daima ölüm- dirim mübarizəsi gedir. Bu canavarlardan biri şəri- zülmü təmsil edir… digəri isə xeyiri – haqqı təmsil edir. Uşaq bir qədər düşünüb soruşur:

-Bəs, axırda hansı canavar qalib gəlir? -O, baxır insana…hansını yemləsə o, da qalib gəlir. Əslində, ”Yalquzaq” adı qəhrəmanın- Harrinin xarakterindəki döyüşkənliyi ifadə etməklə bərabər, həm də onu üzvi şəkildə təbiətlə bağlayan bir “vəhşilikdir”. “Vəhşilik”-insanın üzvi şəkildə təbiətlə bağlılığı, Alman ədəbiyyatında həmişə aparıcı tendensiya olub. Hətta Yohan Volfqanq, Volfqanq Amadey Motsart kimi dahilərin adında (volf – almanca canavar deməkdir.) “canavar” sözü işlənmişdir. Sən demə, Harrinin pərəstiş etdiyi bu dahilərin də daxilində bir yırtıcı canavar gizlənib daim ölüm-dirim mübarizəsi aparırmış. Və onların xarakterindəki insani keyfiyyətləri şərtləndirən humanizm ona görə güclü və yenilməzdir ki, onlar bu şəxsi keyfiyyətləri məhz daxillərində gedən amansız mübarizədə qazanıb təsdiq ediblər.

Dünya “Yalquzaq” dan keçib təmizlənməlidir, yoxsa…

Əslində, “Yalquzaq”lıq yadlaşan bir insanın daxili ziddiyyətlərinin təzahürü və bu zidiyyətlərin fonunda onun bir fərd kimi tədricən inkişaf edib təşəkkül tapmasının bariz bir göstəricididir: ziddiyyətlər içərisində boğulub əldən düşən insan uzun sürən daxili mübarizədən sonra xaraktercə yeni məna və məzmun alaraq, sonda qalib gəlir və bütün dəyərlərin yeganə ölçüsünə çevrilir

Bəli, yaşadığımız məmləkətin “Yalquzaq”a, çox böyük ehtiyacı var…nəinki, bizim , hətta bütün dünyanın belə “Yalquzaq”dan keçib təmizlənməyə əşədü ehtiyacı var.

Çünki “Yalquzaq” romanı həm ideya-məzmun, həm də estetik baxımından çoxqatlı, çoxlaylı, çoxşaxəli olub müxtəlif fəlsəfi konsepsiyaları, düşüncə tərzlərini özündə ehtiva edir. Bu qatlardan biri də insanın özünü dərk etməsidir. Daha doğrusu, real həyatdan təcrid olunub yadlaşan insan, bir tərəfdən özündə “insanlıq”, digər tərəfdən isə “canavarlıq” xisləti hiss edir. Və daxili ziddiyyətlərdən çıxış yolunu ancaq intihar etməkdə görən insan, nəhayət öz daxilindəki bu mürəkkəbliyi dərk edərək “ölməzliyə” gedən yolu tapır. Deməli, özünüdərk son anda xilasa gətirib çıxarır.

Əsərin kompozisiyası sonata janrı üzərində qurulduğuna görə, əsəri oxuduqca sanki adamı bir sirli musiqi müşayiət edir…və sanki insan ruhu nura boyanır… insan “mən”i yerin tərkindən sanki göyə yüksəlir…zülmət qaranlıqdan işıqlı dünyaya çıxan insana gerçəkliyi arzu edildiyi kimi deyil, olduğu kimi qəbul etməyi öyrədir.

P.S. İki dünya savaşı arasında qalan yorğun və üzgün insanlar çıxış yolu axtardığı bir zamanda “Yalquzaq” mükafata təqdim olundu: əsərin müəllifi Herman Hеssе 1946-cı ildə “ yaradıcılığında humanist dəyərlərin geniş yer almasına və fərqli üslubuna görə” Nobеl mükafatı aldı.

Kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri…

Kəmiyyət dəyişmələrinin əsaslı keyfiyyət dəyişmələrinə və ya əksinə, keyfiyyət dəyişmələrinin əsaslı kəmiyyət dəyişmələrinə keçməsi inkişafın ümumi dialektik qanunudur. Bu qanun özünü təbiət və cəmiyyət daxili bütün proseslərdə– köhnənin yeni ilə əvəz edildiyi hər yerdə özünü göstərir.

Kəmiyyət dəyişmələrinin yığılıb çoxalması bir keyfiyyət halından başqa, yeni keyfiyyət halına keçməsi inkişafda bir sıçrayış hesab olunur. Sıçrayış əslində, kəmiyyət dəyişmələrinin tədriciliyində fasilə əmələ gəlməsi, yeni keyfiyyət halına keçməsi və inkişafda qəti dönüş- əsaslı dəyişikliyin baş verməsi deməkdir. İstər təbiətdə, istərsə də cəmiyyətdə kəmiyyət dəyişmələrini izah və ifadə etmək üçün əsasən təkamül anlayışından istifadə olunur. Təkamül anlayışı yalnız tədrici kəmiyyət dəyişmələri mənasında deyil, daha geniş mənada, həm kəmiyyət dəyişmələrini, həm də keyfiyyət dəyişmələrini əhatə edən inkişafı göstərmək üçün işlədilir. Əgər təkamül tədrici kəmiyyət dəyişikliyidirsə, sıçrayış isə keyfiyyət dəyişikliyidir, yəni inqilabi dəyişiklikdir. Təkamül ilə inqilab arasında daxilən zəruri əlaqə vardır: cəmiyyətin təkamül inkişafı qanunauyğun olaraq sıçrayışlı keyfiyyət dəyişmələri ilə, yəni inqilablarla başa çatır. Və keyfiyyətin inqilabi dəyişmələri yeni təkamül dəyişmələri dövrünün başlanğıcıdır.

dle  
Цитата[reply]Ответить[/reply]
 • Группа: Гости
 • Регистрация: --
 • Статус:
 • 0 [declination=0]комментари|й|я|ев[/declination]
 • 0 [declination=0]публикаци|я|и|й[/declination]
^
Почитайте данный блог, может вам будет интересно

----


Super Slots

----

займ онлайн, - моментальное получение денег в долг

----


займ на карту без процентов

----

К празднику будет нужен шарик, а купить его можно здесь

----


воздушные шары москва с доставкой недорого

----

Помещения под офис в аренду

----


продажа офисов в москве

----

Дальше ещё можно рассмотреть

----

аренда офиса варшавка скай а вот ещё офисы в аренду тут бц варшавка sky даже можно рассмотреть такой варианты как тут офис в варшавка sky а так же бц варшавка скай стоит рассмотреть ещё эти офисы - снять офис в golden gate и это ещё не все, другие варианты помещений есть здесь бц golden gate аренда или вот такой аренда офиса в голден гейт. Но и это ещё не конец. Могу предложить следующие варианты бизнес центр golden gate и другие аренда склада Домодедовское шоссе ещё раз про склады и помещения под офис снять склад Новорязанское шоссе в Быково кстати на самом деле нормально, удобно все, но и тут можно аренда склада Русич. Далее идут более актуальные предложения для меньшего бюджета склад домодеово здесь ещё, вот - Складской комплекс Холмогоры

----

Смотрите так же

----


скачать приложение Беттери

----

А так же про это

----


взять займ онлайн
[rating] [rating-type-1]
{rating}
[/rating-type-1] [rating-type-2]
 • [rating-plus]Нравится[/rating-plus]
 • {rating}
[/rating-type-2] [rating-type-3]
 • [rating-minus]Не нравится[/rating-minus]
 • {rating}
 • [rating-plus]Нравится[/rating-plus]
[/rating-type-3] [/rating]